Ochrana osobních údajů

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních
údajů dle Nařízení č. 2016/679/EU. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem
o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou
nebo účelem zpracování.

Platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k vašim osobním údajům a jaké osobní
údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme, s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, ukládá
nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem.

Správce vašich údajů

Správcem vašich údajů je společnost Fokus Labe, z.ú, se sídlem Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:
44 22 65 86, zapsaná v rejstříku ústavů u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka 111 které jste údaje
poskytli nebo která je od vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů.

Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci
můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze takové údaje, které nám předáváte v souvislosti s poskytováním našich služeb. A jsou to
především údaje, které jsou nezbytné k uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb.,
poskytovaní zdravotních služeb, personální agenda, smluvní vztahy s odběrateli a dodavateli, dárcovství

Proč zpracováváme vaše data

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom mohli poskytovat danou službu.
Zahrnuje to případy, kdy sjednáváme novou službu nebo je plněna již poskytnutá služba. Typicky jde o identifikaci
vaší osoby. Zpracováváme i citlivá data.

V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

Kategorie subjektů osobních údajů

Klienti
Zaměstnanci
Ostatní fyzické osoby

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou
smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů.

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož
jejich zpracování je nezbytné pro splnění služby, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných
zájmů.

Zdroje osobních údajů

Zpracováváme pouze údaje, které jsme obdrželi od vás.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř naší společnosti Fokus Labe, z.ú.

Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytujete jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. V této
souvislosti vás chceme ubezpečit, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a zda nebyl
vystaven útoku a používáme taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim
osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá opatření
jsou pravidelně aktualizována.

Jaká máte práva?

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům,
na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Máte právo na informace o zpracování, na opravu dat, na výmaz dat, na omezení zpracování, právo podat námitku,
na odvolaní souhlasu, na omezení marketingu.
V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které
jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních
údajů využijte prosím email: fokus@fokuslabe.cz